ICode9

精准搜索请尝试: 精确搜索
首页 > 其他分享> 文章详细

发现:用C#写了一个游戏外挂

2022-10-28 14:15:28  阅读:130  来源: 互联网

标签:C语言 游戏 游戏外挂 外挂 网游 类库


近期经朋友推荐开始玩游戏密传网游
更新升级,突然感觉太费电脑键盘,因此用自己的C#写了一个程序流程,想替代我实际操作,一个人去打怪,自身更新
用这东西升了好多级别了,现在把源代码贴上去,跟大家分享,欢迎各位不吝赐教,万分感激。
程序流程大约分为两部分,一个部分为类库,一个是应用软件
大约思路便是寻找游戏进程主窗口句柄,随后推送游戏按键信息(模拟按键)。
XDF.GamePlugInCommon类库新项目
//API.cs文件,界定一些常见API函数及变量定义
usingSystem;
usingSystem.IO;
usingSystem.Threading;
usingSystem.Diagnostics;
usingSystem.Runtime.InteropServices;
namespaceXDF.GamePlugInCommon
{
///
///API的引言表明。
///
publicsealedclassAPI
{
publicstaticintWM_KEYDOWN=0x0100;
publicstaticintWM_KEYUP=0x0101;
publicstaticintWM_SYSKEYDOWN=0x0104;
publicstaticintWM_SYSKEYUP=0x0105;
publicstaticintWM_MOUSEMOVE=0x0200;
publicstaticintWM_LBUTTONDOWN=0x0201;
publicstaticintWM_LBUTTONUP=0x0202;
publicstaticintWM_LBUTTONDBLCLK=0x0203;
publicstaticintWM_RBUTTONDOWN=0x0204;
publicstaticintWM_RBUTTONUP=0x0205;
publicstaticintWM_RBUTTONDBLCLK=0x0206;
publicstaticintWM_USER=0x0400;
publicstaticintMK_LBUTTON=0x0001;
publicstaticintMK_RBUTTON=0x0002;
publicstaticintMK_SHIFT=0x0004;
publicstaticintMK_CONTROL=0x0008;
publicstaticintMK_MBUTTON=0x0010;
publicstaticintMK_XBUTTON1=0x0020;
publicstaticintMK_XBUTTON2=0x0040;
[DllImport("user32.dll")]
publicstaticexternintSendMessage(IntPtrhWnd,intMsg,intwParam,intlParam);
//这里主要是用于让对话框放置顶端(SetWindowPos(this.Handle,-1,0,0,0,0,0x4000|0x0001|0x0002);)
[System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")]
publicstaticexternboolSetWindowPos(IntPtrhWnd,
inthWndInsertAfter,
intX,
intY,
intcx,
intcy,
intuFlags
);
///
///对话框置前
///
///
publicstaticvoidSetWindowPos(IntPtrhWnd)
{
SetWindowPos(hWnd,-1,0,0,0,0,0x4000|0x0001|0x0002);
}
///
///
///
///
///
publicstaticProcessGetGameProcess(stringprocessName)
{
Processpro=null;
Process[]pros=Process.GetProcessesByName(processName);
if(pros.Length>0)
{
pro=pros[0];
}
returnpro;
}
}
}
新项目(应用软件)
XDF.TantraPlugIn
//ControlItem.cs
usingSystem;
usingSystem.IO;
usingSystem.Xml.Serialization;
namespaceXDF.TantraPlugIn
{
///
///ControlItem的引言表明。
///
[Serializable]
publicsealedclassControlItem
{
privatestringm_Name="";
publicstringName
{
get
{
returnthis.m_Name;
}
set
{
this.m_Name=value;
}
}
privatecharm_KeyChar=a;
publiccharKeyChar
{
get
{
returnthis.m_KeyChar;
}
set
{
this.m_KeyChar=value;
}
}
privateintm_DelayTime=100;
publicintDelayTime
{
get
{
returnthis.m_DelayTime;
}
set
{
this.m_DelayTime=value;
}
}
publicControlItem()
{
}
}
[Serializable]
publicsealedclassControlItemCollection:System.Collections.CollectionBase
{
publicControlItemthis[intindex]
{
get
{
return(ControlItem)List[index];
}
set
{
List[index]=value;
}
}
publicControlItemCollection()
{
}
publicintAdd(ControlItemitem)
{
return

标签:C语言,游戏,游戏外挂,外挂,网游,类库
来源:

本站声明: 1. iCode9 技术分享网(下文简称本站)提供的所有内容,仅供技术学习、探讨和分享;
2. 关于本站的所有留言、评论、转载及引用,纯属内容发起人的个人观点,与本站观点和立场无关;
3. 关于本站的所有言论和文字,纯属内容发起人的个人观点,与本站观点和立场无关;
4. 本站文章均是网友提供,不完全保证技术分享内容的完整性、准确性、时效性、风险性和版权归属;如您发现该文章侵犯了您的权益,可联系我们第一时间进行删除;
5. 本站为非盈利性的个人网站,所有内容不会用来进行牟利,也不会利用任何形式的广告来间接获益,纯粹是为了广大技术爱好者提供技术内容和技术思想的分享性交流网站。

专注分享技术,共同学习,共同进步。侵权联系[81616952@qq.com]

Copyright (C)ICode9.com, All Rights Reserved.

ICode9版权所有