ICode9

精准搜索请尝试: 精确搜索
首页 > 其他分享> 文章详细

2021.9.114考试总结[NOIP模拟53]

2021-09-15 08:02:18  阅读:18  来源: 互联网

标签:ch NOIP 2021.9 获利 物品 int 53 sc mx


T1 ZYB和售货机


容易发现把每个物品都买成$1$是没有影响的。

然后考虑最后一个物品的方案,如果从$f_i$向$i$连边,发现每个点有一个出度多个入度,可以先默认每个物品都能买且最大获利,这样可以建出每个点出度入度都是$1$的图。

把所有边都连上是一个基环树,所以建出的若干个联通图中只有一个环。而我们要做的工作就是用最小代价把这个环断掉,形成的树上所有边都可以对答案贡献。

记每个物品的最大获利和次大获利,在图上$DFS$,每到一个点先加上最大获利,记录路径上最大获利与次大获利差的最小值,如果当前这一块是环,把答案减去这个最小值即可。

$code:$

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 #define int long long
 3 using namespace std;
 4 
 5 namespace IO{
 6   inline int read(){
 7     char ch=getchar(); int x=0,f=1;
 8     while(ch<'0'||ch>'9'){ if(ch=='-') f=-1; ch=getchar(); }
 9     while(ch>='0'&&ch<='9'){ x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48); ch=getchar(); }
10     return x*f;
11   }
12   inline void write(int x,char sp){
13     char ch[20]; int len=0;
14     if(x<0){ putchar('-'); x=~x+1; }
15     do{ ch[len++]=x%10+(1<<4)+(1<<5); x/=10; }while(x);
16     for(int i=len-1;~i;--i) putchar(ch[i]); putchar(sp);
17   }
18   inline int max(int x,int y){ return x<y?y:x; }
19   inline int min(int x,int y){ return x<y?x:y; }
20   inline void swap(int &x,int &y){ x^=y^=x^=y; }
21   inline void chmax(int &x,int y){ x=x<y?y:x; }
22   inline void chmin(int &x,int y){ x=x<y?x:y; }
23 } using namespace IO;
24 
25 const int NN=1e6+5;
26 int n,st,ans,cnt,mn,bel[NN],f[NN],c[NN],d[NN],a[NN],mx[NN],sc[NN],val[NN];
27 bool vis[NN];
28 
29 void dfs(int x){
30   if(bel[x]==cnt) return ans-=mn,void();
31   if(bel[x]) return;
32   if(!mx[x]) return;
33   bel[x]=cnt;
34   ans+=val[mx[x]]*a[x];
35   chmin(mn,val[mx[x]]-val[sc[x]]);
36   if(mx[x]!=x)dfs(mx[x]);
37 }
38 signed main(){
39   freopen("goods.in","r",stdin);
40   freopen("goods.out","w",stdout);
41   n=read();
42   for(int i=1;i<=n;i++)
43     f[i]=read(), c[i]=read(), d[i]=read(), a[i]=read();
44   for(int i=1;i<=n;i++){
45     val[i]=d[f[i]]-c[i];
46     if(val[i]>val[mx[f[i]]]) sc[f[i]]=mx[f[i]], mx[f[i]]=i;
47     else if(val[i]>val[sc[f[i]]]) sc[f[i]]=i;
48   }
49   for(int i=1;i<=n;i++)
50     if(!bel[i]) ++cnt,mn=INT_MAX,dfs(i);
51   write(ans,'\n');
52   return 0;
53 }
T1

 

标签:ch,NOIP,2021.9,获利,物品,int,53,sc,mx
来源: https://www.cnblogs.com/keeeeeeen/p/15270590.html

专注分享技术,共同学习,共同进步。侵权联系[admin#icode9.com]

Copyright (C)ICode9.com, All Rights Reserved.

ICode9版权所有