ICode9

精准搜索请尝试: 精确搜索
首页 > 其他分享> 文章详细

选择排序

2022-05-14 15:31:15  阅读:6  来源: 互联网

标签:minIndex arr len 选择 索引 let 数组 排序


-

const array = [10, 7, 2, 100, 5, 5, 230, 400, 1, -2];
// 选择排序
// 找到数组中的最大值或最小值,放到数组的起始位置
// 每一轮都会减少一次比较 (let j = i + 1)
// 直到数组变成有序

function selectSort(arr) {
 for( let i = 0, len = arr.length; i < len; i++) {
  // 每一轮定义一个最小值索引
  let minIndex = i;
  for(let j = i + 1; j < len; j++) {
   if(arr[j] < arr[minIndex]) {
    minIndex = j;
   }
  }
  if(minIndex !== i) {
   // 找到最小索引后,让arr[i]和最小索引调换位置
   [arr[i], arr[minIndex]] = [arr[minIndex], arr[i]];
  }
 }
 return arr;
}

 

-

标签:minIndex,arr,len,选择,索引,let,数组,排序
来源: https://www.cnblogs.com/fqh123/p/16270265.html

专注分享技术,共同学习,共同进步。侵权联系[admin#icode9.com]

Copyright (C)ICode9.com, All Rights Reserved.

ICode9版权所有