ICode9

精准搜索请尝试: 精确搜索
首页 > 其他分享> 文章详细

NOIP 模拟 $80\; \rm 光线追踪$

2021-10-20 08:33:39  阅读:29  来源: 互联网

标签:cnt ch NOIP int pnt ++ que rm 80


题解 \(by\;zj\varphi\)

一个矩形,它的贡献只能在它的左边界或它的下边界,意思就是,一条射线和它的第一个交点一定在它的左边界或它的下边界

而一个矩形能截到的直线的斜率在 \([\frac{y}{x_1},\frac{y_1}{x}]\) ,所以对于左边界的斜率范围,和下边界的斜率范围,分别建一棵线段树。

有小数范围,不能直接建在值域上,所以要离散化,为了防止暴精度,分数比大小用对角线乘法。

Code
#include<bits/stdc++.h>
#define ri signed
#define pd(i) ++i
#define bq(i) --i
#define func(x) std::function<x>
namespace IO{
  char buf[1<<21],*p1=buf,*p2=buf;
  #define gc() p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,1<<21,stdin),p1==p2)?(-1):*p1++
  #define debug1(x) std::cerr << #x"=" << x << ' '
  #define debug2(x) std::cerr << #x"=" << x << std::endl
  #define Debug(x) assert(x)
  struct nanfeng_stream{
    template<typename T>inline nanfeng_stream &operator>>(T &x) {
      bool f=false;x=0;char ch=gc();
      while(!isdigit(ch)) f|=ch=='-',ch=gc();
      while(isdigit(ch)) x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48),ch=gc();
      return x=f?-x:x,*this;
    }
  }cin;
}
using IO::cin;
namespace nanfeng{
  #define FI FILE *IN
  #define FO FILE *OUT
  template<typename T>inline T cmax(T x,T y) {return x>y?x:y;}
  template<typename T>inline T cmin(T x,T y) {return x>y?y:x;}
  using LL=long long;
  static const int N=1e5+7,INF=1061109567;
  int ll[N],ml[N],rl[N],id[N],q,cnt;
  struct Que{int opt,x,y,xx,yy;}que[N];
  struct node{int w,id;};
  struct Node{int x,y;}pnt[N<<2];
  inline bool operator<(const Node &n1,const Node &n2) {return 1ll*n1.y*n2.x<1ll*n2.y*n1.x;}
  inline bool operator==(const Node &n1,const Node &n2) {return 1ll*n1.y*n2.x==1ll*n2.y*n1.x;}
  struct Seg{
    #define ls(x) (x<<1)
    #define rs(x) (x<<1|1)
    struct segmenttree{node id;bool lz;}T[N<<4];
    func(void(int)) down=[&](int x) {
      if (!T[x].lz) return;
      if (!T[ls(x)].id.id) T[ls(x)].id=T[x].id,T[ls(x)].lz=true;
      else if (T[x].id.w<=T[ls(x)].id.w) T[ls(x)].id=T[x].id,T[ls(x)].lz=true;
      if (!T[rs(x)].id.id) T[rs(x)].id=T[x].id,T[rs(x)].lz=true;
      else if (T[x].id.w<=T[rs(x)].id.w) T[rs(x)].id=T[x].id,T[rs(x)].lz=true;
      T[x].lz=false;
    };
    func(void(int,int,int)) build=[&](int x,int l,int r) {
      T[x].id={INF,0};
      if (l==r) return;
      int mid=(l+r)>>1;
      build(ls(x),l,mid);
      build(rs(x),mid+1,r);
    };
    func(void(int,node,int,int,int,int)) update=[&](int x,node k,int l,int r,int lt,int rt) {
      if (l<=lt&&rt<=r) {
        if (T[x].id.w>=k.w) T[x].id=k,T[x].lz=true;
        return;
      }
      int mid=(lt+rt)>>1;
      down(x);
      if (l<=mid) update(ls(x),k,l,r,lt,mid);
      if (r>mid) update(rs(x),k,l,r,mid+1,rt);
    };
    func(node(int,int,int,int)) query=[&](int x,int p,int l,int r) {
      if (l==r) return T[x].id;
      int mid=(l+r)>>1;
      down(x);
      if (p<=mid) return query(ls(x),p,l,mid);
      else return query(rs(x),p,mid+1,r);
    };
  }T,S;
  inline int main() {
    FI=freopen("raytracing.in","r",stdin);
    FO=freopen("raytracing.out","w",stdout);
    cin >> q;
    for (ri i(1);i<=q;pd(i)) {
      cin >> que[i].opt;
      if (que[i].opt==1) {
        cin >> que[i].x >> que[i].y >> que[i].xx >> que[i].yy;
        pnt[++cnt]={que[i].x,que[i].y};
        pnt[++cnt]={que[i].x,que[i].yy};
        pnt[++cnt]={que[i].xx,que[i].y};
      } else {
        cin >> que[i].x >> que[i].y;
        pnt[++cnt]={que[i].x,que[i].y};
      }
    }
    std::sort(pnt+1,pnt+cnt+1);
    int k=std::unique(pnt+1,pnt+cnt+1)-pnt;
    cnt=k-1;
    T.build(1,1,cnt),S.build(1,1,cnt);
    for (ri i(1);i<=q;pd(i))
      if (que[i].opt==1) {
        ll[i]=std::lower_bound(pnt+1,pnt+k,(Node){que[i].xx,que[i].y})-pnt;
        ml[i]=std::lower_bound(pnt+1,pnt+k,(Node){que[i].x,que[i].y})-pnt;
        rl[i]=std::lower_bound(pnt+1,pnt+k,(Node){que[i].x,que[i].yy})-pnt;
      } else id[i]=std::lower_bound(pnt+1,pnt+k,(Node){que[i].x,que[i].y})-pnt;
    for (ri i(1);i<=q;pd(i))
      if (que[i].opt==1) {
        T.update(1,{que[i].x,i},ml[i],rl[i],1,cnt);
        S.update(1,{que[i].y,i},ll[i],ml[i],1,cnt);
      } else {
        node ansx=T.query(1,id[i],1,cnt);
        node ansy=S.query(1,id[i],1,cnt);
        if (!ansx.id||!ansy.id) printf("%d\n",ansx.id|ansy.id);
        else {
          if (!que[i].y) printf("%d\n",que[ansy.id].x<ansx.w?ansy.id:ansx.id);
          else if (!que[i].x) printf("%d\n",que[ansx.id].y<ansy.w?ansx.id:ansy.id);
          else {
            LL k1=1ll*ansx.w*que[i].y,k2=1ll*que[i].x*ansy.w;
            if (k1==k2) printf("%d\n",cmax(ansx.id,ansy.id));
            else printf("%d\n",k1<k2?ansx.id:ansy.id);
          }
        }
      }
    return 0;
  }
}
int main() {return nanfeng::main();}

标签:cnt,ch,NOIP,int,pnt,++,que,rm,80
来源: https://www.cnblogs.com/nanfeng-blog/p/15427279.html

专注分享技术,共同学习,共同进步。侵权联系[admin#icode9.com]

Copyright (C)ICode9.com, All Rights Reserved.

ICode9版权所有